Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst Computational Thinking

Computational thinking (CT) is één van de vier onderdelen van Digitale Geletterdheid, maar op de meeste scholen is nog niet helder wat het inhoudt op elk vakgebied en hoe je dit in onderwijs kunt integreren. En dat is wel belangrijk om de steeds grotere digitale ongelijkheid in onze samenleving in te perken! In deze bijeenkomst gaan twee sprekers in op inhoud en betekenis van computational thinking in het onderwijs. Vervolgens overleggen we met elkaar over vervolgstappen, zoals de aanpak op scholen en de behoefte aan nascholing.

Sprekers zijn:

  • Erik Barendsen, hoogleraar bètadidactiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen 

“Computational Thinking, de minst bekende loot aan de stam van digitale geletterdheid.”

  • Karien Sondervan, directeur Cybersoek

“Het belang van digitale inclusie in de samenleving (en dus het onderwijs)”

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden en docenten die in hun school bezig zijn met de aanpak voor ontwikkelen van digitale vaardigheden, bijvoorbeeld coördinatoren Digitale Geletterdheid / ICT vaardigheden en docenten informatica / ICT. De informatie en inzichten uit de sessie kunnen in de eigen school gebruikt worden voor de aanpak van Digitale Geletterdheid. Het materiaal van deze bijeenkomst zal direct ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers zodat in de eigen school hierover verder gesproken kan worden.

De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door het STEM netwerk. De Hogeschool van Amsterdam en Bètapartners werken daarbinnen samen om de scholen te ondersteunen bij het inbedden van Computational Thinking in hun onderwijs. Binnen de HvA wordt dit vanuit Smart Education onderzoeksprogramma gedaan. Bij Bètapartners biedt het Vaksteunpunt Informatica & Digitale Geletterdheid nascholing en ondersteuning voor docenten en scholen.

Computational Thinking omvat onder andere algoritmisch denken, omgaan met gegevens en simuleren/modelleren, deze vaardigheden heb je nodig in het omgaan met digitale omgevingen. In vrijwel alle beroepen en ook privé kom je dit tegen. Een deel van de leerlingen zal thuis al hiermee te maken krijgen en is er handig mee, maar voor de meesten is het belangrijk dat op school al vroeg aandacht ervoor is. 

Bij de systematische manieren waarop in de diverse schoolvakken wordt gewerkt zitten aanpakken die onder Computational Thinking vallen. Algoritmisch denken zie je bijvoorbeeld terug bij de talen in de aanpak van het schrijven / analyseren van teksten en omgaan met gegevens is zeer relevant voor Aardrijkskunde, Economie en de bètavakken. Het integreren van Computational Thinking met vakinhoud hoeft niet echt meer tijd te kosten en biedt juist kansen om te laten zien hoe tegenwoordig in het vakgebied gewerkt wordt. Misschien levert een schoolbreed afgestemde aanpak zelfs tijdwinst en betere leerprestaties op door de onderlinge versterking van vakken.

In het najaar staan bijeenkomsten voor docenten gepland, gericht op respectievelijk alfa, gamma en bètavakken. Het idee is om concreet voorbeelden te geven hoe je in deze vakken iets aan Computational Thinking kunt doen. Graag ontvangen we suggesties en wensen voor de inhoud van deze nascholingen.

Over Karien Sondervan

“Als directeur van Cybersoek zet ik mij in voor een inclusieve samenleving door te werken aan digitale gelijkheid. 1 op de 5 mensen tussen de 16 en 74 jaar kan níet meedoen in de onlinewereld. Ontwikkelaars van nieuwe technologieën staan té ver af van de leefwereld van deze eindgebruikers. De digitale omgevingen zijn zo complex dat een substantieel deel van de bevolking ze niet kan gebruiken. Met educatie op maat biedt Cybersoek ondersteuning aan mensen met een grote afstand tot de onlinewereld.

Heb jij als professional binnen het primair- of voortgezet onderwijs vragen over hoe te werken aan de basisvaardigheden van leerlingen achter de computer? Cybersoek geeft advies met ruim 20 jaar expertise. Ook gaan we graag – met een lesprogramma inclusief computerdocent – samen met een klas aan de slag met vaardigheden of datakennis.”

Over Erik Barendsen

Erik Barendsen is hoogleraar bètadidactiek aan de Radboud Universiteit en hoogleraar informaticadidactiek aan de Open Universiteit. Hij is onder andere geïnteresseerd in contextrijk onderwijs in informatica en andere bètavakken, ontwikkeling van digitale geletterdheid, integratie van computational thinking (CT) in het curriculum, vakdidactische kennis van leraren, en professionele ontwikkeling. Op dit moment is hij onder andere betrokken bij een praktijkgericht onderzoek naar de integratie van CT in po en vo, uitgevoerd samen met scholen, en bij een Europees project voor ontwikkeling van CT-materialen voor lerarenopleidingen.

Programma wordt voorbereid!