Terugblik op de vakbijeenkomst de nieuwe omgevingsvisie

Tijdens de tweede  vakbijeenkomst Aardrijkskunde van dit schooljaar stond de ‘renaissance van de ruimtelijke ordening’ centraal. Na een korte introductie nam universitair docent Jannes Willems ons mee in een geanimeerd verhaal over de ontwikkelingen van de ruimtelijke ordening in Nederland. Vanaf de woningwet in 1902, het beleid rondom groeikernen in 1966, de Vinex wijken uit de jaren ’90 en het huidige compacte stadsbeleid is er binnen de ruimtelijke ordening een golfbeweging te zien waarbij de sturing vanuit de staat en de beweging naar meer vrije marktwerking elkaar afwisselen. Na het afschaffen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) lijkt er momenteel een hernieuwde vraag naar meer centrale sturing vanuit de overheid te ontstaan.

De nieuwe omgevingsvisie is voortgevloeid uit een roep om meer integraliteit in het juridische planningssysteem en stamt nog uit de tijd van minder overheidsbemoeienis. Is de nieuwe visie en de daaruit voortvloeiende omgevingswet nog wel geschikt om de uitdagingen van de nabije toekomst (de bouw van 1 miljoen duurzame woningen, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling) het hoofd te bieden?

Daan Hollemans heeft na de maaltijd vanuit zijn ervaring als adviseur bij één van de grootste advies- en ingenieursbureaus van Nederland (Antea group) zijn visie op dit vraagstuk met ons gedeeld. Uit zijn verhaal werd duidelijk dat sommige delen van de omgevingswet al achterhaald zijn voordat deze zal worden ingevoerd maar dat de vernieuwde juridische kaders de praktische uitvoerbaarheid rondom ruimtelijk plannen in de toekomst ten goede zullen komen. Al met al was het een boeiende bijeenkomst die zeker heeft bijgedragen tot een dieper begrip met betrekking tot het thema. Alle aanwezigen bedankt voor jullie input en de gezelligheid!
Meer weten? Luister dan eens de podcast “Onder planologen” gemaakt door Jannes Willems van de UvA