Privacyverklaring

AlfaGammapartners (AGpartners, hierna: ‘wij’ of ‘AGpartners’) betreft een samenwerking tussen de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam op het terrein van Taal, Mens, Maatschappij en Cultuur onderwijs.

AGpartners vindt privacy belangrijk. In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe daarbij uw privacy wordt gewaarborgd.

AGpartners is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam

De deelnemende organisaties aan AGpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zij hebben de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Deze privacyverklaring dient ook als onderlinge regeling in de zin van artikel 26 van de AVG.

AGpartners verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 1. uw voor- en achternaam;
 2. e-mailadres;
 3. organisatie naam, adres en telefoonnummer;
 4. plaatsnaam postadres school/organisatie;
 5. Mobiel telefoonnummer;
 6. Geboortedatum- en plaats (voor certificaten);
 7. AG coördinator ja/nee;
 8. AGpartners lid ja/nee;
 9. vak;
 10. functie van medewerkers van de deelnemende scholen;
 11. gegevens over uw activiteiten op onze website;
 12. beeldmateriaal: Tijdens onze activiteiten kan beeldmateriaal gemaakt worden dat wij gebruiken voor promotionele doeleinden. Denk hierbij aan een foto of video op onze website over de activiteit of een afbeelding in een folder of op een poster. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt worden gebracht, kunt u dit tijdens de activiteit aangeven bij de fotograaf. Indien u naderhand een foto van uzelf tegenkomt op onze website die u toch verwijderd wilt hebben, kunt u ons dat laten weten via J.B.Goedkoop@uva.nl, graag met vermelding van de juiste URL (link).

Zie voor meer informatie de bijlage bij deze verklaring.

 

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Vakinhoudelijke en vakdidactische professionalisering en nascholing van huidige en toekomstige docenten, in hun rol als voorbeeld en begeleider bij de bewuste studiekeuze van leerlingen.
 2. Het delen van wetenschappelijk onderzoek dat kennis over de eigenschappen van goed onderwijs vergroot.
 3. Het onderhouden van een duurzaam netwerk waarin Voorgezet Onderwijs, Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken.
 4. De interne controle en de bedrijfsbeveiliging.
 5. De uitvoering of toepassing van wetgeving.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van (onze gerechtvaardigde belangen/de gerechtvaardigde belangen van een derde). Deze gerechtvaardigde belangen bestaan uit de hiervoor genoemde doeleinden; en/of
 2. De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent.; en/of
 3. U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Zie voor meer informatie de bijlage bij deze verklaring.

De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door medewerkers van AGpartners die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals de leveranciers van IT-systemen die wij gebruiken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Via de onderstaande contactgegevens kunt u meer informatie opvragen over de derde partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen.

 

Indien wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te borgen dat uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met AVG worden verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

 

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen, zoals publieke instellingen, indien dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel.

Ja, het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens buiten deze landen gelden op grond van de AVG aanvullende regels. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG. Via de onderstaande contactgegevens kunt u een kopie van het document opvragen dat voorziet in deze passende waarborgen.

 

 1. Voor het versturen van e-mails zoals nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. De leverancier van deze applicatie is gevestigd in de Verenigde Staten. Met Mailchimp is er een Europese modelovereenkomst
 2. Voor het delen van bijvoorbeeld onderwijsconcepten en vergaderstukken wordt Google Apps for Education gebruikt. Met de leverancier van deze applicatie is er een Europese modelovereenkomst

Tenzij een specifieke bewaartermijn bij wet is voorgeschreven bewaren wij uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden te bereiken.

 1. De persoonsgegevens van deelnemers aan het netwerk worden bewaard zolang zij deelnemen aan het netwerk.
 2. De persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten bewaren wij maximaal 5 jaar na deelname.

AGpartners treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De Vrije Universiteit Amsterdam, die de bedrijfsvoering voor AGpartners verzorgt, heeft haar beveiligingsbeleid is gebaseerd op de NEN-7510, ISO-27001 en 27002 normen, het SURF-normenkader en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het Security and Operations Control Center van de VU onderzoekt en coördineert de afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten.

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen J.B.Goedkoop@uva.nl.

Op basis van de AVG heeft u – onder bepaalde voorwaarden – het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt u dit kenbaar maken bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Vrije Universiteit Amsterdam via:

 

Functionaris voor Gegevensbescherming
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

functionarisgegevensbescherming@vu.nl

 

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Datum: 7 februari 2022

 • Altijd op de hoogte blijven?

  Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en relevante ontwikkelen in je vakgebied? Meld je dan nu aan voor onze mailinglist